Menü Bezárás

ÁSZF

ÁSZF

Üzletszabályzat
Általános Szerződési Feltételek
Hatályba lép:2016.01.01
Az alábbi dokumentum az Auto-Full Kft (továbbiakban: Eladó) által üzemeltetett internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön a továbbiakban, mint Vevő, megrendelésének jóváhagyásával a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabály értelmében, az alábbi szerződést elfogadja. Ezért kérjük, rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el az alábbiakat.
Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és az Eladó internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek tekinti és elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amely a Vevő és Eladó között, mint egyezség, létrejött. Eladó fenntartja a jogot, hogy előzetes egyezség és értesítés nélkül módosítsa az ÁSZF-t. Az oldalt használó felelőssége, hogy minden esetben ellenőrizze az adott, aktuálisan érvényes ÁSZF-t. A web-áruházban csak 18. életévét betöltött személy vásárolhat és adhat le megrendelést. A rendelés elküldésével a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Eladó és a rendelést leadó magánszemély vagy jogi személy között. Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a megrendelt árut átveszi és a vételárat az átvételkor kiegyenlíti.
A rendelés elfogadásához szükséges adatok: név, e-mail cím, telefonszám, szállítási és számlázási cím,(irányítószám). A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokat Eladó nem fogad el, és a rendelést elutasítja. Amennyiben az adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ütköznek az ÁSZF valamely pontjával, Eladó a rendelést indoklás nélkül törli. A rendelés e-mailen vagy telefonon visszaigazolásra kerül.
Eladó
Auto-Full Kft
Székhely:Farád Győri út 19/a
Cégjegyzékszám:08-09-019403
Nyilvántartásba vevő hatóság:Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság  Cégbírósága

Címe  :Győr  Szent István út.

Adószám: 11748045-2-08  HU 11748045
Bankszámlaszám:59500241-11075136

Vevő:
internetes áruházban csak azok vásárolhatnak, akik elfogadják jelen üzletszabályzatot.

Garancia ,szavatosság
Eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabélyoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartalma az adott áru mellet van feltüntetve. Eladó szavatossági vagy jótállási felelősségére a Ptk.-ban a 19/2014.(IV.29.) sz. NGM Rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt Eladó díjmentesen kicseréli. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizeti. A szállítási sérülést csak abban az esetben tudja Eladó elfogadni, ha az áru átvételekor a sérülésről jegyzőkönyv készült. Amennyiben nem készült jegyzőkönyv, úgy az ebből eredő kár a Vevőt terheli. A csere sz ÁSZF-ben feltüntetett telephelyen történik. A hibás terméket a Vevőnek kell odajuttatni. Eladó a megvásárolt terméket csak abban az esetben cseréli ki, ha azok bizonyítottan hibásak. Eladó az általa eladott termékre 12 hónap garanciát vállal. Az ettől eltérő garanciális idő az adott árucikken van feltüntetve. A jótállási idő kezdete a számla dátuma. Amennyiben a termék mellet nincs külön jótállási jegy, akkor a számla egyben a jótállási jegy is. A jótállási körbe nemeső termékekre a vonatkozó jogszabályban rögzített szavatossági idő jár. Eladó fenntartja a jogot a garanciális felelősségének a jelen feltételektőleltérő mértékű szabályozására.
A garancia érvényesítésének illetve Vevő panaszainak bejelentési helye az Eladó telephelye.
Garanciális igény nem érvényesíthető:
Helytelen tárolás miatti hibákra,
nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra,
vonatkozó szabályok, és a gyártó által adott előírások figyelmen kívűl hagyása miatt, illetve szakszerűtlen szerelési- vagy üzemeltetési hibákra,
baleset vagy rongálás egyéb külső behatások okozta hibákra.Az alkatrész vagy egyéb termék nem szakszervízben történő beszerelése esetén.

Elállás a vásárlástól:
A vevő a termék átvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elálhat a vásárlástól.
A Vevő az elállási jogát
a) a termék értékesítésére irányuló szerződés esetében az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolhatja, kivéve, amennyiben Vevő tájékoztatása elmarad, ez utóbbi  esetben az elállási határidő 12 hónappal meghosszabodik.
b) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a tájékoztatás írásbeli megerősítését, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vevő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vevőt ezen felül egyéb költség nem terheli. Eladó viszont követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának a megtérítését.
A felek eltérő megállapodásának hiányában a Vevő nem gyakorolhatja az elállási jogát:
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt az Eladó a teljesítést Vevő beleegyezésével megkezdte,
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozástól függ,
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a Vevő személyéhez kötött, illetve amelyet a Vevő utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó,
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Vevő felbontotta.

Eladó felelősségvállalása:
Eladó nem vállal felelősséget az elírási hibákért, az oldalon elhelyezett információk helyességéért, valóságtartalmáért.
Eladó a házhoz szállítást nem igénylő vásárlókkal szemben fenntartja magának a jogot arra nézve, hogy három munkanapon keresztül tudja foglalásban tartani a rendelt terméket. Ha Vevő másképp nem rendelkezik, három munkanap után a foglalás automatikusan törlődik. Eladó fenntartja a jogot a Vevővel szemben előzetes értesítés nélkül a rendelés visszautasítására, továbbá fenntartja a jogot bármilyen változtatásra, a szolgáltatás és a tartalom részleges vagy teljes körű szüneteltetésére illetve megszüntetésére. Eladó nem vállal felelősséget sem a szolgáltatott tartalom egészére, vagy annak csak egy részére vonatkozó, akár előzetes értesítés nélküli szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából vagy a változtatásokból keletkező károkért. Mivel az Eladó, mint kereskedő lép fel a termékek gyártói és a Vevő között, nem vállal felelősséget olyan kárért, amely a vásárlás után közvetlenül vagy közvetve a termékekkel kapcsolatos műszaki meghibásodással, balesettel, töréskárral kapcsolatos. Vevő kijelenti, hogy a harmadik személy által Eladón keresztűl nyújtott szolgáltatással kapcsolatos jogi és kártérítési vitékba nem vonja be Eladót és annak alkalmazottait. Ezen ügyek intézése csak a gyártó és Vevő hatáskörébe tartozik.

Vevő felelősségvállalása:
A Vevő tudomásul veszi, hogy rendelése(i) jóváhagyásával jelen szerződést elfogadja, továbbá az itt leírtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, amelyért jogi felelősséggel tartozik. Vevő vállalja, hogy az általa adott és az Eladó részéről elfogadott rendelések szerinti árut tartalmazó küldemények átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az ÁSZF-ben szereplő fizetési módoknak megfelelően. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Vevő hiányából meghiúsul, az ebből eredő többlet költségeket Vevő köteles az Eladó számára megtéríteni. Ilyen esetben a többletköltség összegéről Eladó számlát állít ki.

Személyes adatok:
Vevő személyes adatainak felhasználása az adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Eladó a Vevő adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók Eladó által átadott személyes adatokat semilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen Eladó ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióról értesítheti.

Szállítás:
Raktárkészleten lévő áruk esetében munkanapokon 12.00 óráig leadott rendelés alapján a rendeléstől számított 48 órán belül történik a kiszállítás a szállítást végző partner által a megrendeléskor megadott címre. Amennyiben a rendelés napját követő nap munkaszüneti nap (szombat, vasárnap, ünnepnapok), úgy a munkaszüneti napot követő 48 órán belül történik a kiszállítás.
Internetes rendelését, amennyiben 12.00 után, illetve munkaszüneti napon adja le, a következő munkanap reggelén 800 kerül sor annak feldolgozására.
A szállítási határidők azonban termékenként változhatnak, ezért kérjük, hogy a megrendelést megelőzően figyelmesen olvassa el a kiválasztott termékek adatlapját.
Különböző szállítási határidejű termékek egyidejű rendelésekor az egy megrendelésben szereplő termékek egy csomagban kerülnek kiszállításra. Ilyen esetekben a leghosszabb szállítási határidejű termék határidejét alapul véve kerül sor a kiszállításra. Amennyiben külön határidővel szeretné a kiszállítást, arra csak abban az esetben van lehetőség, ha a megrendelések az egyes termékeknél megjelölt szállítási határidők figyelembe vételével külön kerülnek leadásra.
Pontos szállítási időpontot előre nem tudunk megadni. A futárszolgálat nem szerződésszerű teljesítéséből származó károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
A kézbesítés napján a szállítást végző futárszolgálat a megrendeléskor megadott telefonszámon jelzi a küldemény kézbesítésének várható időpontját 1-2 órás pontossággal. A kézbesítés munkanapokon 8.00 és 17.00 között történik. A szállítási cím hibás, pontatlan megadásából eredő késedelmes teljesítés, vagy a kiszállítás meghiúsulása miatt keletkező többletköltségek a Vevőt terhelik.

Szállítási költségek:

Súly Szállítás díja
0-2.99kg 2100Ft
3-9,99kg 2500Ft
5-24,99kg 3000Ft
25-39,99kg 5000Ft

Megrendelés, fizetés:
Vevőt nem terhelik rejtett költségek, azaz nem kötelezett azon költségek megfizetésére, amelyek a web-áruházban nincsenek feltüntetve. A “Házhoz” szállítás futárszolgálattal opcioval történő vásárlás esetén a fizetés utánvéttel történik. Az internetes áruházban nincs lehetőség hitelre vagy részletre vásárolni. Az áru ellenértékét átvételkor a Vevő készpénzzel egyenlíti ki a futárszolgálatnak.Vagy ha előre utalás történt, ami abban az esetben következik, ha a vásárlás értéke nem haladja meg a 10,000-Ft-t.

Eltérés az üzletszabályzattól:
A szerződés fenti pontjaitól Eladó csak Vevő javára térhet el.